تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

داستان شهردرکوچه های شهر هرچه می گردم

به جز له له هوس نمی یابم

سخن از مهر هرچه می گویم

از وفای یار اثر نمی یابم

بالای کوه عشق هرچه می گردم

نشان از آفتاب  نمی یابم

به دنبال خورشید که می گردم

از روشنایی ، اثر نمی یابم

در گلستان صداقت هرچه می گردم

به غیرخار، چیزی نمی یابم

به گرد گل رفاقت هرچه می گردم

به جز مردار، بویی نمی یابم

پی شاه ماهیه محبت که می گردم

غیر از آب شور دریا نمی یابم

به دنبال مروارید دل هرچه می گردم

جز باران غم ، چیزی نمی یابم

درکندوی دل به دنبال شور می گردم

به جز اجاق خاموش نمی یابم

درشهر به دنبال تو، باز، می گردم

غیر از آه حسرت ، نمی یابم .