تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

ترانه با ترانهمن ترانه هایم را دوست دارم.

از ترانه های من

چوپان ها فلوت می زنند و

گوسفندان زندگی می کنند.

از ترانه های من

گنجشکان می رقصند و

بلبلان باهنرند.


صدای ترانه های من را

گرگ ها دوست ندارند

زالوان دوست ندارند

روبهان دوست ندارند.


در ترانه هایم ترانه ایست

که عشقش به محال می زند و

داشتنش به خیال و

خیال نداشتنش غم دارد.

غمش همچون ترانه ایست

که خاطره ایست

که در فال عشقش

خشتش بی 10 است

و دهش بی خشت.  1


خاطره ایست از یاری

که رفته است با یاری

تا ترانه گوید در دیاری

که نه گرگانش از ترانه می ترسند و

نه گنجشکانش بی ترانه می میرند.


ننگ بر ترانه ناشیانه ؛

ننگ بر گنجشکان بی آشیانه ؛

ننگ بر زوزه گرگ زمانه.

ننگ بر آن که ترانه می گوید بی ترانه .


من ترانه هایم را دوست دارم

در ترانه هایم عشق مقدس است

در ترانه هایم انسان حرمت دارد

و حرمتش ارزش دارد

و ارزشش به ارزش هایش است.

با ترانه هایم جوان ترم ، عاشق ترم.


بی منت پرواز می کنم

به کلبه ای در طبرستان

که نفس تازه کنم

با ترانه ی فالگیر .

فالم خالی است از قرمزی دل

در بی بی عشق بی دل.


شاه عاشق نیستم

شاه لایق نیستم ؛

اما وعده افتاده

که تا 3 وعده دیگر

هم آسمان آبی تر خواهد شد

و هم ترانه هایم عاشقانه تر.

1- در فالگیری با ورق، آس خشت نماد معجزه ای است که اتفاق خواهد افتاد و 10 خشت اتفاقی خوب (نیتی که صاحب فال کرده) که قطعی است. برعکس آن پیک است.

                                      

                                          بهنام – 16 آبان ماه 86