تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

تصمیمانجام همه کارهای خوب که خوب نیست !!!
آنچه در رویای توست
به حقیقت نزدیک تر است.

بهنام - 22 تیر ماه 1386