تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

بلوغ
بلوغ فقط یک قانون داره
راه می ری
نفس می کشی
وا از هیچ چیز سورپریز نمی شی !!!

بهنام - 22 اسفند ماه 85