تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

تنهاییمن به تنهایی من

درپس این آینه ها می گریم

و به آن شور

که دیروز دلم را پر بود

ولی امروز نگاهیست

که خود در گذر ثانیه ها واداده

می گریم .

طمع شعله ندارم هرگز !!!

سخن از گرمی خورشید بگویی کافیست

تا اجاقی سازم

هیزم از "طعم گس عشق" به آن می ریزم

و سر زلف تو را

تا خود صبح شانه کنم.

 بهنام – 11 آذر 85