تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

یا علی ۲باز کنید قفل در خانه ام

نام علی آمد و دیوانه ام

از می مستان نفس دار حق

جرعه بریزید به پیمانه ام

 شعله بسازید که پاکم کنید

 نی بنوازید که چاکم کنید

 خانقه یار مهیا کنید

 چنگ نوازید که خاکم کنید

 

بی خبر از بی خبران می روم

گرنپذیرد به خزان می روم

تا که مرا بی خودازاین خود کند

شوربه دل دست به جان می روم

 صاحب شمشیر فتوت علی

 پادشه لطف و سخاوت علی

 مهرتو انگشتر و من هم گدا

 پرکرمم کن به کرم یا علی


 

 بهنام_ 2 آبان 85