تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

زالوانلانه او به همین نزدیکیست

درسرایش همه شب بیدار است

مکر با حیله و فقر و شهوت

همه شب بر سخنش مهمان است

سفره ای پهن شده از خود من

همه زالو صفتان ، عقرب دم

جمع گشتند که دلم پاره کنند

سگ و خوک و انگل ، با کژدم

سفره را پهن کنید ای یاران

تاس با مهره عقرب ریزید

بره ی پاک تری یاد کنید

داس را بر جگرش آویزید

روبهان گشنه و خامند امشب

خوک ها مدعی عقل شوند

از سخن ها که به غیبت گویند

قلب هایی که به غم تنگ شوند

یادم آید که قسم ها خوردند

نام از لیلی و مجنون بردند

شب دامادی گرگ با کرکس

انگلان ، حرمت نانم خوردند

سگ و سگ توله به هم همخوابند

ترس از یک نفس من دارند

ای خدایا ؛ هرسه مان فانی کن

زالوان یک غضبت کم دارند .