تبلیغات
:: بوی بهبود ::

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

غریبه

 

این بلبل خوش خط و خال بین کلاغان کجا رود

این عاشق شکسته دل میان عشق ستیزان کجا رود

جاه و مقام وزنه و معیار آدمیست

خانه به دوش ده بین شهرنشینان کجا رود

در هر کلام لیلی افعی سخنم سنگ غرور است

مجنون کم غرور بین زشت کلامان کجا رود

از صد سخن یار کلامی به صداقت ندیده ام

صادق نفس نیک سخن بین غریبان کجا رود

پر منت است دست محبت به هر سری

بی ادعای من بین بی دل و دستان کجا رود

بویی ز رفاقت نبرده اند غافلان

خوش عهد ساده دل میان ظلم پروران کجا رود

تنگ است وقت عاشقی در این دیار شوم

قمری پرنفس بین سست همتان کجا رود

ترسم که عمر در پی وصلی هدر شود

دل پاک خوش خیال بین روی سیاهان کجا رود